Què és RSC?

>Qui som >Responsabilitat Social Corporativa
0

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) cada vegada està prenent més força a nivell mundial. Les empreses i les entitats públiques de tots els àmbits són més conscients de que ja no només preval l'obtenció de beneficis, sinó que hi ha un interès generalitzat per aconseguir uns resultats sostenibles que s'assoleixin a partir del respecte pels condicionants econòmics, socials i mediambientals.

Aspectes
Fonamentals
de la Informació

>La RSC ha de ser útil per als diversos grups d'interès relacionats o que es puguin relacionar amb les empreses o les entitats.

>La RSC ha de permetre a les empreses o entitats subministrar informació completa i fiable respecte de les dimensions econòmica, social i mediambiental.

>La RSC té com a peça bàsica la transparència, documentada en un informe dirigit als grups d'interès on es reflecteixi la conducta de l'organització.

>La RSC ha de ser verificable externament, amb un compromís de millora permanent, i ha d'incloure la projecció exterior de l'empresa i l'obtenció de les certificacions que acreditin els compromisos.


Memòries

La concreció del compromís amb les polítiques de RSC es plasma en les memòries anuals, que són útils, entre d'altres, per als següents propòsits:

>Estudis comparatius i valoració dels acompliments en matèria de sostenibilitat.

>Demostració de com una organització influeix i és influïda per les expectatives creades en matèria de desenvolupament sostenible.

>Comparació del compliment dels deures i els compromisos d'una organització cap a d'altres organitzacions al llarg del temps.

>Les memòries es confeccionen d'acord amb una normativa establerta que es basa en el seguiment d'uns requisits generals i d'altres d'específics que es denominen “indicadors”. Els indicadors del Global Reporting Initiative (GRI) són els que s'utilitzen de manera més generalitzada.


Desenvolupament Sostenible

S'ha de completar la gestió empresarial amb altres condicionants que moltes companyies ja han utilitzat. És evident que l'activitat on es desenvolupa aquesta gestió i la dimensió dels negocis són dos factors que determinen les prioritats. En qualsevol cas, determinats instruments han començat a ser familiars en el nostre dia a dia:

>Els llibres blancs de gestió empresarial.

>Els codis de conducta.

>Els codis ètics i deontològics d'un govern sostenible.

>Plans estratègics i administració del govern sostenible.

>Comitès com els consells consultiu, els de sistemes de gestió, de reputació, etc.

>Fixació de compromisos amb els col·lectius que integren els grups d'interès