Jurídic

>Pràctica professional >Jurídic

La nostra firma està organitzada en departaments i en àrees de pràctica jurídica impulsades per advocats experts en àmbits legals i econòmics definits. Aquesta especialització es conjuga amb una formació jurídica global dels professionals i amb un sistema de treball particular que permet organitzar d'una manera àgil i eficaç equips de treball multidisciplinaris.

Amb aquesta sistemàtica, cobrim íntegrament totes les disciplines del Dret i al mateix temps ajustem el nostre assessorament a les necessitats particulars de cada client i de cada cas.El departament de Dret Mercantil de ZincoBS cobreix tot l'àmbit de les operacions empresarials, financeres i mercantils. La dilatada experiència dels professionals de la firma en Dret societari, reestructuracions, elaboració i supervisió de contractes mercantils, operacions de M&A i en l'assessorament a empreses en pràctiques de bon govern, avalen l'alta qualitat de la nostra feina en aquesta àrea.

Fusions i Adquisicions (M&A)
Assessorament específic a emprenedors, inversors públics i privats, i entitats de capital risc en la definició d'estratègies en processos d'inversió i desinversió.
Assistència i intervenció jurídica i econòmica en els processos de reestructuració empresarial.
Direcció i desenvolupament d'auditories legals i fiscals (Duediligence) prèvies a les operacions de reestructuració: fusions, escissions, adquisicions.
Acords i estructures d'associació i cooperació nacionals i internacionals (Joint Venture).
Constitució i establiment de societats

Dret societari
Assessorament integral a societats i altres ens jurídics en les diferents fases de la seva activitat.
Disseny i implementació d'estructures societàries.
Redacció d'acords de socis.
Suport i assessorament continuat als òrgans de gestió i administració societària.
Especialització en sectors d'avantguarda:
>Dret de la Competència.
>Dret de Noves Tecnologies.

Dret contractual
Assessorament i redacció de tota classe de contractes mercantils: distribució, agència, franquícia, arrendament, llicència, prestació de serveis, logística, outsourcing.
Assessorament en les àrees: Propietat Intel·lectual, Patents i Marques.
Àmbit nacional i internacional.
Assessorament tendent a evitar l'aparició de conflictes. Litigis entre socis, Responsabilitat Administradors, Consellers i Directius.

El departament de Dret Fiscal compta amb un equip amb àmplia experiència tant en la funció pública com en l'assessorament privat. El nostre assessorament fiscal abasta tots els nivells, tant les persones físiques com les societats que integren el seu patrimoni i les inversions realitzades a qualsevol nivell societari.

Fiscalitat General
Serveis d'assessorament fiscal recurrent i continuat.
Planificació fiscal patrimonial.
Fiscalitat corporativa nacional i internacional.
Processos d'internacionalització d'empreses.
Assessorament fiscal per a expatriats i impatriats.

Planificació fiscal en processos de reestructuració empresarial
Disseny i execució jurídica de processos de reestructuració i reorganització empresarial.
Acords de Joint-Venture

Assessorament fiscal a No residents
Processos d'inversió i desinversió. Anàlisi fiscal de la repatriació de fluxos de rendes des d'Espanya cap a l'exterior

Fusions i adquisicions (M&A) / Duediligence
Assistència fiscal en processos de compravenda d'empreses / branques d'activitat.
Duediligence fiscal de compra.
Vendorduediligence

Gestió i procediment Tributari
Assessorament en processos de comprovació i investigació de l'Administració Tributària: processos d'inspecció per part de l'AEAT, tant de comprovació abreujada com de caràcter general i davant tots els òrgans i unitats d'inspecció dependents de l'AEAT.
Assessorament en procediments econòmic-administratius, en tot tipus de procediments davant els Tribunals Econòmic-Administratius Regionals i Central: interposició de reclamacions, preparació d'al·legacions i recursos.
Assessorament en procediments contenciós-administratius davant totes les instàncies: interposició de demandes, preparació d'al·legacions, recursos i vistes.

L'àrea de Dret Processal ofereix assessorament i assistència jurídica als nostres clients en l'àmbit contenciós, en matèries com l'arbitratge local i internacional així com en l'avaluació de riscos i definició d'estratègies en fase precontenciosa.

Entre les matèries implicades en l'assessorament legal de l'àrea de Dret Processal, s'inclouen:

Patents – Marques – Dissenys
Assessorament en estratègies de protecció. Actuacions davant el Registre de la Propietat Intel·lectual
Procediments d'infracció de Drets d'Autor davant els Tribunals

Propietat Intel·lectual – Tecnologies de la Informació
Assessorament en estratègies de protecció. Actuacions davant el Registre de la Propietat Intel·lectual
Procediments d'infracció de Drets d'Autor davant els Tribunals

Competència deslleial – Dret de la competència – Publicitat
Assessorament i defensa davant els Òrgans judicials i extrajudicials
Assessorament preventiu per evitar infraccions de la normativa vigent relativa a competència deslleial, dret de la competència i publicitat

Agència – Distribució – Franquícia
Assessorament en la redacció i negociació de contractes d'agència, distribució i franquícia
Procediments davant els Tribunals i altres òrgans competents en matèries de Dret de la Competència

Responsabilitat de productes i etiquetatge
Assessorament sobre adequació dels productes, el seu etiquetatge i forma de presentació a la normativa vigent
Intervenció davant les Agències de Consum

Litigis entre socis – Responsabilitat d'Administradors – Dret Societari
Constitució i registre de societats mercantils. Estatuts Socials
Assessorament als Òrgans Socials. Actes i Acords societaris

El Departament de Dret Laboral s'ocupa de l'assessorament jurídic, tant en matèria del Dret del Treball com de la Seguretat Social, sent les Àrees i matèries d'actuació les següents:

Gestió Laboral
Confecció dels rebuts salarials.
Confecció de les liquidacions i baixes
Assessorament laboral continuat.
Prevenció de riscos.

Dret Laboral
Assessorament en Contractes laborals.
Defensa jurídica
Inspecció de Treball i Agència Tributària.
Seguretat Social i Sistemes de Previsió.
Negociació col·lectiva.
Reestructuracions empresarials.
Plans d'incentius per a directius i treballadors.
Extinció de contractes.
Assessorament laboral continuat.
Prevenció de riscos

El departament de Concursal de ZincoBS ofereix un assessorament integral –tant des del punt de vista jurídic com econòmic i financer- a les parts que poden veure's afectades per casos d'insolvència , ja sigui la pròpia empresa concursada o els creditors.

En concret, la nostra firma té experiència contrastada en els següents àmbits:

>Assessorament en fase preconcursal
>Refinançament preconcursal.
>Estructuració d'inversions en actius.
>Sol·licitud de concurs voluntari.
>Direcció lletrada i assessorament en procediments concursals.
>Representació de creditors i defensa del crèdit.
>Assessorament en fase de liquidació/conveni.
>Preparació del conveni amb creditors.