Administració d'empreses

>Pràctica professional >Administració d'empreses
0


ELS NOSTRES SERVEIS D'ASSESSORAMENT
I GESTIÓ COMPTABLE COMPRENEN:
0
> Confecció de la Comptabilitat i tancaments periòdics
> Presentació de tancaments comptables i analítics. Diagnòstic i conclusions
> Anàlisi de costos
> Elaboració de Pressupostos
> Estudi i optimització de recursos materials i humans en l'àrea administrativa interna
> Informes periòdics econòmics, financers i comptables
> Estudis de viabilitat, fixació d'objectius (Rendibilitat, endeutament,...)
> Portar els llibres oficials i la seva presentació
> Presentació de comptes anuals
> Assessoria financera: Optimització del cost del deute 0

0

Oferim serveis d'assessorament permanent o específic en matèria de normativa comptable nacional o internacional.

La característica multidisciplinària de la nostra organització, unida a la qualitat i experiència del nostre equip de professionals, ens permeten una posició de privilegi per a poder oferir els serveis que demanden actualment les empreses. Amb l'objectiu d'examinar els estats financers, ZincoBS es val d'una metodologia eficaç, basada en l'aplicació de les innovacions tecnològiques en els procediments d'auditoria, la qual cosa permet determinar el grau de profunditat de les proves i la verificació dels estats i registres comptables.

0

CONEIXEMENT DE LA COMPANYIA
0
Conèixer i familiaritzar-se amb el sector econòmic en què opera el client és fonamental per al treball a desenvolupar. 0

0

REVISIÓ ANALÍTICA, VALORACIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERN I CONTROL DE RISCOS:
0
Amb això pretenem determinar l'abast de les proves i així seleccionar els procediments a aplicar. 0

0

ANÀLISI DELS ESTATS FINACERS:
0
Donant compliment de les normes i procediments d'auditoria generalment acceptats. 0

ELS NOSTRES SERVEIS D'AUDITORIA QUEDEN AIXÍ DEFINITS:

> Auditoria de comptes anuals individuals i consolidats
> Revisions limitades
> Revisió i anàlisi de circuits comptables
> Auditoria pericial
> Certificació de fets concrets
> Diagnòstics econòmics financers
> Auditoria Interna
> Anàlisi de sistemes, processos i circuits
> Informes d'expert independent
> Altres serveis d'assessorament comptable